skip to main content

                 ?i?m n?i b?t

                 B?o hi?m Trách nhi?m C?p L?nh ??o và Qu?n ly

                 Các nhà l?nh ??o và qu?n ly c?ng ty n?m gi? trách nhi?m l?n lao. Và trách nhi?m l?n lu?n ?i cùng r?i ro l?n. C??ng v? c?a h? khi?n h? ph?i ??i m?t v?i r?i ro ki?n t?ng t? nhi?u bên khác nhau – các c? quan chính quy?n, ??i th? c?nh, ch? n?, và ??i khi c? chính nhan viên c?a h?. ?? qu?n ly nh?ng r?i ro này, Chubb ?? sáng t?o ra s?n ph?m B?o hi?m Trách nhi?m C?p L?nh ??o và Qu?n ly.

                 B?o hi?m Nhan th?

                 Cu?c s?ng v?n ?n ch?a nhi?u r?i ro. Làm th? nào ?? ch? ??ng ho?ch ??nh cho b?n than và gia ?ình m?t k? ho?ch tài chính dài h?n v?i s? b?o v? toàn di?n là mong mu?n c?a r?t nhi?u ng??i trong chúng ta. Cho dù b?n ?ang trên con ???ng gay d?ng tài s?n, tích l?y hay mong mu?n b?o ??m tài chính cho gia ?ình và các th? h? t??ng lai, Chubb s? cung c?p cho b?n nh?ng gi?i pháp tài chính h??ng ??n s? b?o v? toàn di?n và nh?ng l?i ích v? ??u t? trong t??ng lai t?i m?i giai ?o?n c?a cu?c ??i.

                 B?o hi?m Du l?ch Cá nhan

                 B?n mong ch? m?t k? ngh? hoàn h?o – v?y thì t?i sao l?i phó m?c vào may r?i? R?t nhi?u th? ng? ng?n có th? phá h?ng chuy?n ?i l? ra ph?i tuy?t v?i c?a b?n, nh?ng có m?t vi?c kh?n ngoan b?n có th? làm, ?ó là mua B?o hi?m Du l?ch c?a Chubb. B?n s? tho?i mái t?n h??ng k? ngh? mà kh?ng còn ph?i b?n tam lo ngh?.

                 Liên k?t nhanh

                 B?i th??ng

                 Tìm hi?u ??y ?? th?ng tin và n?p yêu c?u b?i th??ng t?i ?ay.

                 Thanh toán Phí b?o hi?m c?a các Ch? h?p ??ng b?o hi?m Nhan th? Chubb

                 Có nhi?u hình th?c thanh toán phí b?o hi?m.

                 Danh sách C? s? Y t? dành cho Ch? h?p ??ng B?o hi?m Nhan th? Chubb

                 Xem danh sách các c? s? y t? ???c ?y quy?n.

                 Tham gia b?o hi?m nhan th? tr?c tuy?n

                 Tham gia b?o hi?m nhan th? m?t cách nhanh chóng và d? dàng h?n bao gi? h?t.

                 在线a亚洲老鸭窝天堂